Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TYGERTENIS.PL

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki sprzedaży, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.tygertenis.pl, przez TennisPlanet Polska Tomasz Bonar z siedzibą w Łodzi przy ulicy (adres do korespondencji): ul Książka 61, 91-529 Łódź; NIP: 7262637222; REGON: [101064542], adres do korespondencji elektronicznej: sklep@tygertenis.pl, tel. 882 077 770 lub 882 193 791 .

konto bankowe: [PKO BP ]; 14 1020 3408 0000 4902 0271 6561

- zwanego dalej „TennisPlanet Polska”.

2.      Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy TennisPlanet Polska a Kupującym.

3.      Zamówienia w sklepie internetowym można składać  poprzez stronę www.tygertenis.pl jak również telefonicznie pod numerem (+48) 882 077 770 lub 882 193 791 .

 

§2 DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.      Tygertenis.pl – sklep Internetowy należący do TennisPlanet Polska, działający pod adresem www.tygertenis.pl;

2.      Sprzedawca, Komisant – TennisPlanet Polska;

3.      Dostawca – Poczta Polska albo firma kurierska, której Sprzedawca zlecił dostarczenie zamówionego Towaru do Kupującego, po złożeniu przez niego Zamówienia;

4.      Komitent – osoba fizyczna dająca zlecenie sprzedaży towaru w komisie internetowym Tygertenis.pl przez Komisanta na podstawie Umowy Komisu;

5.      Kupujący – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadając osobowości prawnej, będąca stroną Umowy Sprzedaży;

6.      Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towary w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarcza lub zawodową;

7.      Towar – wszystkie produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Tygertenis.pl;

8.      Komis – dział sklepu Internetowego należący do TennisPlanet Polska oferujący produkty używane lub nowe, wystawiane przez osoby trzecie;

9.      Przedmiot Komisu – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Tygertenis.pl  w dziale Komis;

10.  Formularz – formularz zamówienia wypełniany przez Kupującego i przesyłany Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

11.  Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego Tygertenis.pl umożliwiający Kupującemu wybór Towarów;

12.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy TennisPlanet Polska a Kupującym zgodnie z niniejszym Regulaminem;

13.  Umowa Komisu -- umowa komisu zawarta między Komisantem, a Komitentem, w ramach której Komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży towaru na rachunek Komitenta, lecz w imieniu własnym;

14.  Zamówienie – zamówienie złożone Sprzedawcy przez Kupującego poprzez przesłanie Formularza;

15.  Kodeks Cywilny  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

16.  Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 marca 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

17.  Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);

18.  Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 

§ 3 ZAWARCIE UMOWY

1.      Na podstawie Regulaminu TennisPlanet Polska, w ramach sklepu internetowego Tygertenis.pl, świadczy Kupującym usługi umożliwiające dokonywanie zakupu Towarów.

2.      Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Kupujący dokonuje wyboru Towarów dostępnych w sklepie internetowym Tygertenis.pl dodając je do Koszyka, wypełnia Formularz, akceptuje Regulamin i decyduje o sposobie płatności za Towar dodany do Koszyka. Następnie Sprzedawca poprzez wiadomość email wysłaną na wskazany przez Kupującego adres email przesyła informacje wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o Prawach Konsumenta[SR1] .

3.      Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, przesłanego przez Kupującego w formie wypełnionego Formularza.

4.      Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę następuje drogą elektroniczną, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zarejestrowania Zamówienia. Formularze przesyłane w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy są rejestrowane przez Sprzedawcę celem ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach.

5.      Po potwierdzeniu Zamówienia, Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania listownie Kupującemu pisma zawierającego wszystkie informacje wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o Prawach Konsumenta. Pismo to  zostaje doręczone Kupującemu najpóźniej w dniu dostawy zamówionego Towaru.

6.      Sprzedawca może odmówić rejestracji i nie dokonać potwierdzenia Zamówienia jeżeli poweźmie uzasadnioną treścią Zamówienia wątpliwość co do prawidłowości wypełnienia lub prawdziwości danych zawartych w Formularzu.

 

§ 4 CENA

1.      Strony wiąże cena widoczna w Formularzu w chwili składania Zamówienia przez Kupującego.

2.      Ceny Towarów oferowanych w Tygertenis.pl są podane w polskich złotych brutto.

3.      Ceny Towarów oferowanych w Tygertenis.pl nie uwzględniają kosztu dostawy.

 

§ 5 SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1.      Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

a.       za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b.      przelewem na konto wskazane w §1 ust. 1 Regulaminu. W tytule przelewu Zamawiający wskazuje numer Zamówienia.

2.      Zapłata jest dokonywana przy składaniu Zamówienia w razie płatności przelewem lub u Dostawcy w razie płatności za pobraniem przy odbiorze.

3.      Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT lub rachunek. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Kupującego.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia (tj. odstąpienia od umowy) w przypadku płatności przelewem, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, na koncie Sprzedawcy nie zostanie zaksięgowana zapłata za zamówiony Towar. O anulowaniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia.

 

§6 DOSTAWA

1.      Dostawa Towarów jest realizowana na terytorium Polski, zgodnie z warunkami świadczenia usług Dostawcy. Termin dostawy wynosi od 3 (trzech) do 20 (dwudziestu) dni roboczych liczonych począwszy od potwierdzenia Zamówienia, chyba że zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.

2.      Towar zostanie dostarczony Kupującemu do miejsca wskazanego w Formularzu.

3.      Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący w wysokości podanej do wiadomości Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

4.      W przypadku gdy Sprzedawca nie jest w stanie wykonać zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, poinformuje on Kupującego o tym fakcie, wskazując okoliczności uniemożliwiające wykonanie dostawy Towarów we wskazanym terminie oraz jeśli będzie to możliwe poinformuje o nowym terminie wykonania dostawy Towaru.

5.      Przy odbiorze przesyłki od Dostawcy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia mechanicznego spisać protokół szkody w obecności przedstawiciela Dostawcy w dwóch jednobrzmiących, podpisanych przez obie osoby egzemplarzach, z których jeden pozostawia u siebie, drugi zaś przekazuje przedstawicielowi Dostawcy, celem przekazania go Sprzedawcy. Sporządzenie protokołu zgodnie z powyższymi postanowieniami jest warunkiem koniecznym dla dochodzenia roszczeń przez Kupującego.

6.      W przypadku opóźnienia w odbiorze Towaru przez Kupującego, koszt ponownej dostawy Towaru ponosi Kupujący.

7.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dotyczących dostawy właściwe są warunki świadczenia usług obowiązujące u  Dostawcy. 

 

§7 NIEDOSTĘPNOŚĆ TOWARU

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia na rzecz Kupującego, z powodu niedostępności Towaru, ma on obowiązek zawiadomić o tym Kupującego niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży) i zwrócić mu Cenę otrzymaną z tytułu sprzedaży Towaru w pełnej wysokości wraz z kosztami przesyłki, chyba że strony uzgodnią inny sposób działania.

§8 REKLAMACJE

1.      .W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych Towaru, Kupujacy może złożyć reklamację.

2.       

3.      Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy w przypadku wystąpienia wad Towaru, o ile wady te występowały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili . Gdyby Sprzedawca nie zdołał uczynić zadość tym żądaniom w odpowiednim czasie albo jeżeli naprawa lub wymiana na nowy byłaby niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, a także gdyby poprzez wymianę Kupujący narażony był na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo – o ile wada nie jest nieistotna – odstąpić od Umowy Sprzedaży.

4.      Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów zgłasza się listownie na adres Sprzedawcy. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Towar oraz dowód sprzedaży.

5.      Kupujący zostanie powiadamiany o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania o którym mowa w §8 ust. 3.

6.      Koszt dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru do wysokości równowartości pocztowej przesyłki ekonomicznej zostanie zwrócony Kupującemu niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

§9 GWARANCJA

1.      Oferowane Towary mogą posiadać gwarancję producenta. W takiej sytuacji producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

2.      Udzielona przez producenta Towaru gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

 

§ 10 ZWROT I WYMIANA TOWARU

1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania Towaru. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostało wysłane przed jego upływem.

2.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

4.      Oświadczenie o odstąpieniu dotyczące zakupionych Towarów zgłasza się listownie na adres Sprzedawcy. Do oświadczenia o odstąpieniu należy dołączyć dowód zakupu.

5.      Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.      Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

7.      W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedawca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

8.      Sprzedawca przyznaje Konsumentowi w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego Towaru, prawo zwrócenia i wymiany Towaru na inny oferowany przez Tygertenis.pl w tej samej cenie lub droższy, dokonując stosownej dopłaty. W takiej sytuacji, należy dokonać zakupu nowego Towaru, wpisując w komentarzu do zamówienia adnotację o zamiarze wymiany i numerze zamówienia zwracanego Towaru. W razie pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, wymieniany Towar zostanie dostarczony do Konsumenta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.

 

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Dokonując rejestracji w Sklepie Zamawiający dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2.      Sprzedawca przestrzega zasad Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że ich przekazanie jest niezbędne do realizacji płatności lub dostarczenia przesyłki lub wymagane przepisami obowiązującego prawa.

3.      Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Kupujący.

 

§12 PROMOCJE I RABATY

1.      Zasady rabatów kulminacyjnych obowiązujące w Tygertenis.pl: 

(a)     RABAT  2%

                                                              i.      Zamawiający, którzy dokonają zakupu na łączną kwotę powyżej 500 PLN, otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 2%.

 

(b)    RABAT 4%

                                                              i.      Zamawiający, którzy dokonają zakupu na łączną kwotę powyżej 1000 PLN, otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 4%.

(c)     RABAT 6%

                                                              i.      Zamawiający, którzy dokonają zakupu na łączną kwotę powyżej 3000 PLN, otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 6%.

2.      Tygertenis.pl przewiduje również promocyjne ceny dla:

(a)     Instruktorów i Trenerów tenisa, a także nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia tenisa ziemnego;

(b)    Licencjonowanych zawodników PZT;

(c)     Klubów tenisowych;

3.      By dowiedzieć się o szczegółach promocji należy wysłać e-mail z zapytaniem na adres:sklep@tygertenis.pl.

 

§13  SPRZEDAŻ KOMISOWA

1.      Komisant zobowiązuje się wystawić do sprzedaży stanowiący własność Komitenta sprzęt tenisowy zwany dalej Przedmiotem Komisu.

2.      Komitent oświadcza, że wymieniony w pkt. 1 §13 regulaminu Przedmiot Komisu jest jego własnością i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

3.      Komisant może zawsze odmówić przyjęcia Przedmiotu Komisu do sprzedaży.

4.      Strony ustalą wyjściową cenę Przedmiotu Komisu na mocy odrębnego porozumienia.

5.      Wycena Przedmiotu Komisu odbywa się przy udziale Komisanta i Komitenta i jest ustalana wspólnie dla każdej rzeczy indywidualnie.

6.      Przy wycenie Przedmiotu Komisu wymagany jest jego dowód zakupu lub uprawdopodobnienie czasu jego eksploatacji i własności Komitenta.

7.      Wysokość należnej Komisantowi prowizji zależy od kwoty, za jaką przedmiot komisu zostanie sprzedany. Do wartości 100 zł prowizja wynosi 20%, powyżej 100 zł do 500 zł prowizja wynosi 15%, powyżej 500 zł zaś 10%.

8.      Jeżeli Przedmiot Komisu, mimo zachowania przez Komisanta odpowiedniej staranności nie zostanie sprzedany w ciągu 1 miesiąca, Komitent wyraża zgodę na jego sprzedaż po cenie obniżonej o 10 % w stosunku do ceny określonej w  pkt. 4.

9.      Jeżeli Przedmiot Komisu, nie zostanie sprzedany w ciągu 2 miesięcy, Komitent wyraża zgodę na jego sprzedaż po cenie obniżonej o kolejne 10 % w stosunku do ceny z pkt. 8.

10.  Jeżeli Przedmiot Komisu, nie zostanie sprzedany w ciągu 3 miesięcy, Komitent wyraża zgodę na jego sprzedaż po cenie obniżonej o kolejne 10 % w stosunku do ceny określonej w pkt. 9.

11.  Komisant zobowiązuje się wypłacić Komitentowi należność z tytułu sprzedaży przedmiotu komisu potrąconej o prowizję wym. w  pkt. 7 w terminie 7 dni od daty sprzedaży.

12.  Jeżeli Przedmiot Komisu  nie zostanie sprzedany w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia umowy komisu, Komitent jest zobowiązany do odbioru Przedmiotu Komisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jego odbioru wystosowanego przez Komisanta.

 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: http://www.tygertenis.pl/regulamin.html

2.      Regulamin obowiązuje od dnia 05.07.2016r

 

 


Dostawa

Aktualności

2017

10 marca 2016

Sklep TygerTenis.pl oferuje:

 

super ceny na rakiety tenisowe - kategoria : komis/promocje

 

1. Darmowy magazyn tenisowy (oferta jednorazowa), po przekroczeniu kwoty 200zł, hasło: 'magazyn'

2. Darmowa wysyłka (przy przedpłacie) za zakupy powyżej 500zł hasło : ,,darmowa dostawa"

3. Darmowa puszka piłek Soderling lub Black Code po przekroczeniu kwoty 1000zł hasło: 'Puszka piłek"

4. Darmowy Naciąg Soderlinga 12m po przekroczeniu kwoty 2500zł hasło: 'Naciąg Soderling"

5. Darmowa poduszka tenisisty po przekroczeniu kwoty 4000zł, hasło 'poducha'

6Darmowa piłka na autografy po przekroczeniu 5000zł, hasło ''piłka gigant''

 

 Gwarancja najniższej ceny na wszystkie produkty dostępne w Europie


 Specjalne rabaty dla klubów i punków naciągania rakiet

 

Aby otrzymać wybrane gratisy prosimy o wpisanie podanych haseł w uwagach pod zamówieniem.

Podane kody kumuluja się wraz ze wzrostem zamówienia, tj klient składający zamówinie na 5000zł dostanie wszystkie gratisy.

czytaj »
Archiwum aktualności
Akceptujemy płatności